Tanging Alay

by Salamat sa Iyo

Aking Panginoong Hesus

Ako'y inibig Mo 

At inangking lubosKoro:

Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama

Ay buong buhay ko puso at kaluluwa

Di na makayanang maipagkaloob

Mamahaling hiyas O gintong sinukob

Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin

Ang tanging alay ko nawa ay gamitin

Ito lamang Ama wala nang iba pa

Akong hinihilingDi ko akalain

Na ako ay bigyang pansin

Ang taong tulad ko

Di dapat mahalin

(Koro)Aking hinihintay

Ang Iyong pagbabalik, Hesus

Ang makapiling Ka'y

Kagalakang lubos

(Koro)